Tàixỉu online - Nhà cái trực tuyến

Ngày 01 tháng 01 năm 2024

Yên Lập: Tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4/12 tàixỉu online đã tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập và quán triệt 04 Chuyên đề do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt, gồm các Chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Sau các chuyên đề là Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám khóa XIII. Sau hội nghị trực tuyến này, Huyện ủy Yên Lập sẽ triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.

 

                 Tin, ảnh: Bích Thọ – Hoàng Long (Trung tâm VH,TT,DL và TT huyện)

TIN LIÊN QUAN

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN YÊN LẬP TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024


Viettel Phú Thọ triển khai mô hình điểm chuyển đổi số – thanh toán số tại xã Mỹ Lung


Hội Nông dân huyện bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho hội viên nghèo


Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Thủy


Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Đồng Lạc